DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, między innymi z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Firlej.
  • e-mail: sppodole@gminagrodek.pl
  • nr telefonu: 184401030
  • Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej
  • Adres: Podole-Górowa 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem
  • E-mail: sppodole@gminagrodek.pl
  • Telefon: 184401030

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podolu-Górowej mieści się w budynku szkoły z dobudowaną salą gimnastyczną wraz z jej zapleczem. Kompleks budynków tworzy jedną całość, która nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Główny budynek szkoły w większej części to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Sala gimnastyczna jest jednokondygnacyjna. Przy budynku szkoły znajduje się szkolny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnościami. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, w tym wejście główne i od strony sali sportowej znajdują się z poziomu terenu. Wejście  główne posiada podwójne blokowane drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Sekretariat szkoły wraz z gabinetem dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet psychologa oraz doradcy zawodowego i pokój nauczycielski znajdują się na parterze budynku. W nowej części budynku przy sali sportowej znajduje się platforma dla niepełnosprawnych. Toaleta wewnątrz budynku na poziomie – 0 przy wejściu bocznym od strony sali sportowej jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na parterze i  piętrze budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind  oraz wąskie ościeżnice drzwiowe. Do budynku szkoły i stref ogólnodostępnych istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

  Udogodnienia

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia:

 • Przyciski umożliwiające powiększenie lub zmniejszenie wielkości liter na stronie
 • Przycisk umożliwiający zmianę wyglądu strony w odcieniach szarości
 • Przyciski umożliwiające zmianę kontrastu (wysoki kontrast, odwrotny kontrast)
 • Przycisk umożliwiający zmianę wyglądu strony na jasne tło
 • Przycisk umożliwiający podkreślanie linków na stronie
 • Przycisk zmieniający tekst na prostą czcionkę
 • Szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść wpisów, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze. Dodatkowo na stronie jest możliwość odczytywania tekstu menu oraz nagłówków wpisów.