Projekt SZKOŁA WSPÓŁPRACY

INFORMACJE O PROJEKCIE SZKOŁA WSPÓŁPRACY

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZENEJ SZKOŁY”.

Głównym celem tego nowatorskiego przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
Najważniejszym, oczekiwanym efektem będzie zbudowanie współpracy i takich relacji, które nie tylko przyczynią się do lepszego funkcjonowania szkoły, poprawy osiągnięć uczniów, ale również zwiększą osobiste kompetencje psychospołeczne uczniów i nauczycieli. Zaowocują także gotowością do wspólnego tworzenia szkoły, odpowiadającej na wezwania współczesności – SZKOŁY WSPÓŁPRACY.

„Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy”.

W ramach projektu wybrani przedstawiciele z Rady Rodziców, z Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły wraz z panią Bożeną Kafel biorą udział w szkoleniach i warsztatach. Pierwsze spotkanie szkoleniowe miało miejsce 6-7 marca 2014r. w Nowym Sączu. Uczniowie podczas jednodniowego spotkania mogli poszerzyć swoje wiadomości w zakresie uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego, zasad skutecznej współpracy z uczniami oraz z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców poświęcone było m.in. uprawnieniom rad rodziców, praw rodziców w szkole/przedszkolu, dobrych praktyk działań Rady Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i otoczem szkoły/przedszkola (środowiskiem lokalnym). W ciągu najbliższego miesiąca na terenie szkoły przeprowadzone zostaną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli debaty na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole. W trakcie tych debat, organizowanych oddzielnie dla każdej z grup, uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkoły.

Więcej informacji o projekcie, jego założeniach, uczestnikach, kalendarium wydarzeń na stronie www.szkolawspolpracy.pl.