O SZKOLE

„Wymagajcie od siebie, chociaż nikt nie wymagałby tego od Was”

Jan Paweł II

            Naczelnym zadaniem Zespołu Szkół w Podolu- Górowej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniom. Wszystkie działania zmierzają do wychowania człowieka pracowitego, wymagającego od siebie, twórczego, umiejącego dokonywać właściwych wyborów oraz pewnie poruszającego się w świecie wartości ukierunkowanych na dobro, prawdę i piękno.

BAZA SZKOŁY

           Zespół Szkół w Podolu- Górowej dysponuje 12 salami lekcyjnymi oraz halą sportową. Większość sal wyposażono w laptopy i tablice interaktywne. W niemal każdej sali znajduje się telewizor oraz magnetofon. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mają też do dyspozycji bibliotekę szkolną.

                Na terenie placówki działa również świetlica środowiskowa.

Cele zajęć wychowawczo- dydaktycznych w świetlicy:

  • integracja uczniów i formowanie ich osobowości,
  • obcowanie z kulturą na co dzień,
  • racjonalne wykorzystanie pobytu na świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień,
  • uczenie uczniów zaradności, monitorowanie i wspomaganie ich rozwoju,
  • wspomaganie rodziców w procesie wychowania dzieci,
  • przeciwdziałanie przemocy oraz zapobieganie powstawaniu problemów z nią związanych,
  • egzekwowanie praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka.

W ramach spotkań organizowane są zajęcia plastyczne, ruchowe i zabawy dydaktyczne.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania biorąc udział w: zajęciach kół- przyrodniczego, teatralnego, dziennikarskiego, plastycznego, matematycznego oraz Uczniowskim Klubie Sportowym.

Oszczędności uczą się gromadząc środki na książeczkach oszczędnościowych SKO.

Chętnie biorą też udział i osiągają sukcesy w konkursach: przedmiotowych, tematycznych, ortograficznych, recytatorskich, plastycznych, jak również zawodach sportowych.