AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podolu-Górowej informuje, że w związku z
planowanym utworzeniem oddziału specjalnego na poziomie edukacji
wczesnoszkolnej – rozpoczynają się zapisy do w/w oddziału.  Warunkiem
uruchomienia oddziału jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby uczniów.
Rekrutacja do oddziału specjalnego odbywa się poprzez osobiste złożenie
dokumentów w wersji  papierowej (wniosek o przyjęcie dziecka, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub kopia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez
dyrektora poradni lub osobę  przez niego upoważnioną) w terminie do dnia
27 marca 2024r.  Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły i na
stronie internetowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do Punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodek nad Dunajcem.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

W dniu 11 września 2023r. na terenie szkoły będzie możliwość wykonania zdjęć zarówno do legitymacji szkolnej, karty rowerowej, portretowego jak i zdjęcia klasowego.

Godziny pracy świetlicy szkolnej:
– poniedziałek 7.30 – 8.00, 11.30-13.30
– wtorek 7.30 – 8.00, 12.30-14.00
– środa 7.30-8.00, 11.30-13.30
– czwartek 7.30-8.00, 11.30-13.30
– piątek 7.30-8.00, 11.30-13.30
Wnioski o przyjęcie na świetlicę można odebrać w sekretariacie szkoły jak również u Pani Małgorzaty Brzegowej i Pani Barbary Obłończyk – nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe.

Zajęcia świetlicowe przeznaczone są dla uczniów klas I-VIII.
Planowane są także zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej, harmonogram jej pracy na dany miesiąc przygotowywać będzie Pani Bożena Kafel- nauczyciel prowadzący zajęcia i u Pani Bożeny należy zapisać dziecko na zajęcia prowadzone przez nią. Na zajęcia świetlicowe u Pani Bożeny można zapisywać także dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje o możliwości składania wniosków o:
1. Bezpłatne dożywianie dzieci w szkole. Aby ubiegać się o bezpłatną pomoc konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 1 200,00 zł netto na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację dotyczą dochodów rodziny netto za miesiąc sierpień w formie zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach. Do dochodu wlicza się różne źródła przychodów, takie jak dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki z prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki, dochód z gospodarstwa rolnego (przeliczeniowy 1 ha x 345,00 zł). Więcej informacji udzielą pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu: (18) 440 10 96.
2. Stypendia Szkolne – Wnioski na rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 do 15 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem 170. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny za sierpień. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Szanowni Państwo,
w sekretariacie szkoły można podpisać umowę na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zarządzenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do Punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodek nad Dunajcem.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

Dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej

INFORMACJA DOTYCZACA PREPARATÓW JODOWYCH

W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rząd premiera Mateusza Morawieckiego zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek.

Wojewoda Małopolski polecił gminom województwa małopolskiego podanie do publicznej wiadomości wykazu punktów wydawania preparatu jodowego.

Bardzo prosimy Państwa  zapoznanie się z załączonym wykazem.

Przyjęte założenia mają charakter prewencyjny, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji preparatów jodowych.