Projekt RODZIC I NAUCZYCIEL NAJLEPSZYM WYCHOWAWCĄ

W szkole realizowany jest projekt „Rodzic i nauczyciel najlepszym wychowawcą”

Zadanie to finansowane jest ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Główne cele projektu:

 • tworzenie w szkole klimatu współpracy oraz wzajemnego szacunku i dialogu,
 • budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń – rodzic sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i wsparciu,
 • rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz budowanie wewnętrznej motywacji do pracy nad sobą,
 • uczenie dokonywania świadomych wyborów oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu oraz budowanie klimatu sprzyjającego zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji,
 • przeciwdziałanie agresji i innym zjawiskom patologicznym poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Adresatami są:

 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • uczniowie klas IV-VI SP,
 • uczniowie klas I-III gimnazjum.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wiele ciekawych działań takich jak:

 • 25 listopada 2015 r. spektakl teatralno-profilaktyczny: Masz talent wystawiony przez Krakowskie Centrum Profilaktyki dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum, poruszający tematykę roli talentu w  życiu młodego człowieka, budowania pozytywnych relacji z nauczycielami i rówieśnikami oraz mówiący o negatywnych skutkach palenia papierosów i postawach reprezentowanych przez młodzież.
 • 26 listopada 2015 r. godz. 14:30 warsztaty dla nauczycieli: Jak pozyskiwać rodziców do współpracy prowadzone przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KANGUR, mające na celu określenie warunków współpracy rodziców
  i nauczycieli, sposobów jej budowania oraz przekraczania pojawiających się w trakcie współpracy trudności.
 • 1 grudnia 2015 r. godz. 14:00 warsztaty dla wychowawców i rodziców: Najnowsze trendy i kierunki profilaktyki pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce prowadzone przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KANGUR, poświęcone tematyce roli zachowań ryzykownych w życiu dzieci, zasad prowadzenia skutecznej psychoprofilaktyki w szkole, metod rozwijania umiejętności psychospołecznych uczniów oraz budowania pozytywnej samooceny dziecka w grupie rówieśniczej.
 • 10 grudnia 2015 r. godz.13:00 warsztaty dla rodziców i wychowawców: Mosty zamiast murów – jak rozmawiać ze zbuntowanym nastolatkiem? prowadzone przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KANGUR. Uczestnicy tego szkolenia zdobędą wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi reakcjami dzieci, takimi jak: opór, ignorowanie, bunt, agresja, poznają metody komunikacji otwartej i asertywnej oraz sposoby ustalania relacji między stronami porozumienia w zależności od zadań, potrzeb i wzajemnych oczekiwań, a także cele i metody prowadzenia rozmów
  o charakterze interwencyjnym, wspierającym i terapeutycznym.
 • 16 grudnia 2015 r. lekcje wychowawcze: Stop używkom, prowadzone w zespole dwuosobowym: wychowawca – rodzic. Wychowawca w porozumieniu z rodzicem, wykorzystując nabyte wiadomości i umiejętności wspólnie przygotują się i przeprowadzą lekcję.
 • 18 grudnia 2015 r. godz. 10:40 debata uczniowska: Bezpieczna szkoła. Papierosy, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić? W debacie weźmie udział po dwóch przedstawicieli z klas IV-VI i I-III gimnazjum.