Projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM”

Od grudnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH DROGĄ DO SUKCESU W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM”.

Od 1 lutego 2021 r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja zadań z Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem:

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów z SP Podole – Górowa
– j. angielski  zajęcia rozwijające 3 gr.
– matematyka. 2 gr .
– informatyczno – matematyczne 1 gr.

Zajęcia metodą eksperymentu:
– matematyka 4 gr.
– przyroda 2 gr.

Realizacja zajęć dla uczniów SPE z SP Podole – Górowa
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 3 gr.
– zajęcia logopedyczne 1 gr.
– zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 4 gr.

Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Podole – Górowa
– Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
– Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu (szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych)
– Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna
– Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi
– Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
– Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego
– Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli

Podczas zajęć rozwijających z języka angielskiego stosowano metody aktywizujące oraz wykorzystywano różnorodne środki dydaktyczne. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas ósmych i odbywały się w pracowni językowej utworzonej w ramach projektu. Uczestnicy zajęć rozwijających z języka angielskiego:
– poszerzali wiedzę o obszarach anglojęzycznych;
– rozwijali wszystkie czterech sprawności językowe, tj. słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie, umożliwiające swobodne komunikowanie się;
– doskonalili przydatne funkcje językowych ułatwiających porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego (wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań);
– kształcili sprawność pisania poprzez rozwój informacyjnej skuteczności wypowiedzi, poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, poprawności leksykalno-gramatycznej;
– poszerzali różnorodność funkcji językowych;
– wzbogacali zasób słownictwa; – rozwijali umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (m .in. źródeł elektronicznych).
W ramach projektu została utworzona pracownia języka angielskiego.

Zajęcia matematyczno (szachowe) skierowane były do uczniów klas IV-VIII. Miały one na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Rozgrywki szachowe mogły odbywać się dzięki zakupionym w ramach projektu szachom klasycznym. Zajęcia zaczęły się od ćwiczeń i form treningowych, a następnie przerodziły się w umiejętność zdrowej rywalizacji. Ważne było, aby młodzi szachiści potrafili przyjmować sukcesy i porażki współzawodnicząc w rozgrywkach  między sobą. Program zajęć wspierał jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek to jest umiejętność rozwoju myślenia. W przyszłości może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego oraz rozwoju twórczego myślenia.

Zajęcia metodą eksperymentu-matematyka skierowane były do uczniów klasy IV, VII i VIII. Ich celem było: ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych,  przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, wyrobienie poczucia własnej wartości, rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków, wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi korygowanie błędów rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Dzięki zakupionym w ramach projektu pomocom dydaktycznym takim jak:
• przyrządy do mierzenia długości,
• przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach,
• zestaw do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył,
• zestaw do nauki ułamków dziesiętnych, zwykłych i niewłaściwych,
• przyrządy tablicowe magnetyczne, możliwe było ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki oraz przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przeznaczone były dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (w relacjach rówieśniczych, jak i w kontaktach z osobami dorosłymi). Celem zajęć było korygowanie niewłaściwych i wzmacnianie pożądanych zachowań. Zajęcia ukierunkowane kształtowane były na kształtowanie umiejętności w zakresie: – rozpoznawania i wyrażania uczuć, – wzmacniania poczucia własnej wartości, – komunikacji interpersonalnej, – ekspresji myśli i uczuć, – rozwiązywania konfliktów.

Uczniowie z klasy VI przez dwa ostatnie lata mieli szansę rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, realizowanych w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”. Zajęcia odbywały się co tydzień, a dzięki udziałowi szkoły w projekcie nasza placówka została wyposażona w nowoczesną i funkcjonalną salę multimedialną, w której odbywały się zajęcia. Sala służy też wszystkim uczniom klas 4-8 do nauki języków obcych. Dzięki wyposażeniu każdy z uczniów ma możliwość pracy w słuchawkach i z mikrofonem, a także z wielu innych opcji wzbogacających naukę języka. W ramach zajęć projektowych uczniowie należący do grupy III rozwinęli swoją znajomość języka angielskiego i wzbogacili wiedzę oraz praktyczne umiejętności językowe, co przeniosło się na wysokie wyniki w nauce. 

Przez cały rok szkolny 2021/2022 siedmioosobowa grupa uczniów z klasy II i III uczestniczyła w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, realizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”. Najmłodsza grupa uczniów uczestnicząca w tego typu zajęciach poprzez zabawę i w bardzo twórczej atmosferze rozwijała swoje kompetencje emocjonalno-społeczne i miło spędzała czas. Uczniowie zrealizowali 60 godzin zajęć, mających na celu:
– wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego,
– budowanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
– modelowanie zachowań społecznie akceptowanych,
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych oraz konstruktywnego radzenia sobie z własnymi emocjami,
– rozwijanie umiejętności radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
– rozwijanie umiejętności prospołecznych,
– rozbudzanie empatii,
– podnoszenie motywacji do nauki,
– budowanie poczucia wspólnoty grupowej,
– zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej.

W zajęciach logopedycznych uczestniczyło czterech uczniów z klasy 1. Uczniowie wykonywali ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia  z zakresu motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, stymulujące rozwój słuchu fonemowego oraz wzbogacające słownictwo i rozwijające mowę czynną. Uczniowie wykonywali ćwiczenia zmierzające do wywołania i utrwalania prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek.

W ramach projektu zostały zakupione laptopy oraz aparaty fotograficzne w ramach zajęć informatyczno-matematycznych. Na zajęciach uczniowie korzystali z dostępnych z projektu laptopów (9) dzieci poznały w sposób namacalny różne zagadnienia ze świata i wokół nich. Rozwijały umiejętności z zakresu nauki, fizyki, matematyki, programowania oraz komunikacji.

Zajęcia metodą eksperymentu – przyrodnicze  realizowane są w dwóch grupach.
Projekt przybliża uczniom 3 żywioły: powietrze, wodę i glebę w różnych aspektach. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności podczas zajęć, warsztatów, wyjść i wycieczek. Uczestniczą w zajęciach praktycznych, angażują się na rzecz realizacji projektu, dzielą się swoja wiedzą i umiejętnościami. Poznają lokalne środowisko, biorą udział w obserwacjach i eksperymentach.  Uczniowie integrują  się nie tylko w obrębie klasy , ale współpracują z uczniami z różnych klas.
Szczególną i atrakcyjną formą były zajęcia warsztatowe w Parkach Narodowych;  Magurskim i Ojcowski.  Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych na ścieżkach przyrodniczych oraz w Ośrodkach Edukacyjnych Parków Narodowych.