Poradnik dla rodziców uczniów klas ósmych dokonujących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej

                                            Szanowni Rodzice,

Wybór zawodu jest decyzją, wymagającą zdobycia niezbędnej wiedzy i świadomego planowania.  Młody człowiek decyduje o swojej przyszłości w trudnym dla niego okresie: podczas  kształtowania się własnych zainteresowań, osobowości i  systemu wartości, znaczący  wpływ ma również  nieustannie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy. Na ten wybór  wpływa  nie tylko otoczenie i moda, ale również rodzice – ich opinie, doświadczenie zawodowe oraz tradycje rodzinne. To rodzice są pierwszymi i najważniejszymi doradcami zawodowymi swoich dzieci. Ich rola nie jest łatwa, ponieważ stoją przed dylematem, co doradzić dziecku w  tak skomplikowanej i szybko zmieniającej się rzeczywistości. Najgorszym rozwiązaniem byłoby oczywiście powiedzenie „zrób, co chcesz, to twój wybór, to twoja przyszłość” lub narzucenie dziecku własnych marzeń i planów. Żeby tak się nie stało, warto obserwować dziecko w różnych sytuacjach życiowych, w czasie wykonywania zadań, ulubionych czynności,  zdobywać wspólnie z nim informacje o zawodach i szkołach. Ważna jest też komunikacja. To w czasie rozmowy rodzice powinni uzyskać odpowiedź na pytanie: Co moje dziecko chciałoby robić w życiu opierając się na swoich zdolnościach, zainteresowaniach czy systemie wartości?

Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej jest  procesem długotrwałym, który rozpoczyna się już w wieku przedszkolnym. Każde dziecko posiada indywidualne cechy, predyspozycje i talenty, które rozwijane i  pielęgnowane mogą w  przyszłości zadecydować o wyborze kariery zawodowej. Planowanie przyszłości powinno rozpoczynać się od  pytania Jak poznać siebie?. Z pozoru wydaje się, że znamy siebie lepiej niż kogokolwiek innego, ale jeśli zastanowimy się głębiej może się okazać, że nie jest to takie oczywiste i proste. Poniżej przedstawiamy wskazówki i informacje na temat samooceny.

Samoocena pozwala na określenie :

• cech osobowości i temperamentu,

 • zainteresowań,

 • uzdolnień i umiejętności.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE I PREFERENCJE

 Zainteresowania to siła napędowa, która pobudza do podejmowania działań na rzecz poznawania określonej dziedziny.

Co świadczy o zainteresowaniach dziecka?:

• sposób spędzania wolnego czasu;

• preferowane przedmioty szkolne;

• rodzaj wybieranych zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań;

• tematyka czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów;

• rodzaj poszukiwanych informacji.

 Jak rozpoznać zainteresowania dziecka?

• obserwuj dziecko w różnych sytuacjach: w trakcie  samodzielnej pracy podczas  spędzania wolnego czasu, w domu,  na podwórku, podczas różnych zajęć w grupie. Przyjrzyj się, jak się zachowuje, jakiego rodzaju aktywności wybiera, z kim,  czym się najchętniej zajmuje, jakie role przybiera (czy jest liderem, pomysłodawcą, czy raczej outsiderem i preferuje pozostać na uboczu). Dostrzeż jego mocne strony, nie porównuj go z rówieśnikami, lecz szukaj jego wyjątkowości.

• dostarczaj wielu różnorodnych okazji do eksperymentowania, swobodnego poznawania świata. Zapewnij różnorodne przybory instrumenty, plastelinę, pędzle, modele, przedmioty codziennego użytku, materiały, łamigłówki, rebusy, krzyżówki), kontakt z dziećmi i dorosłymi, zabieraj je w różnorakie miejsca, angażuj w różnego rodzaju  czynności.

• daj przyzwolenie na spontaniczną twórczość. Nie narzucaj pomysłów, rozwiązań, nie wskazuj dróg, które tobie wydają się dobre. Pozwól, aby spontanicznie i z naturalną ciekawością w bezpiecznych warunkach doświadczało siebie, otoczenia, odkrywało pasje.

ZDOLNOŚCI I TALENTY

Zdolności to inaczej predyspozycje do łatwego opanowywania pewnych umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenia się

Do zdolności ogólnych zaliczamy:

• inteligencję,

• spostrzegawczość,

• wyobraźnię,

•  zdolność do uczenia się,

• zręczność (sprawność ruchową).

Zdolności specjalne – kierunkowe to takie właściwości, które stwarzają możliwości uzyskania wybitnych osiągnięć w konkretnej dziedzinie.

Do zdolności specjalnych zaliczamy m.in.:

• zdolności matematyczne,

• językowe,

• plastyczne,

• muzyczne,

• techniczne,

• sportowe,

• interpersonalne i organizacyjne.

Talent

Talent to specyficzny kompleks cech indywidualnych, ujawniających się najczęściej już w okresie wczesnego dzieciństwa, prowadzący do mistrzostwa w określonej dziedzinie. Talent wiąże się najczęściej z wysokim poziomem zdolności specjalnej.

Aby określić, jakie zdolności ma dziecko zastanów się:

• które czynności wykonuje szybko, dokładnie i poprawnie?

• z jakich przedmiotów w szkole z łatwością i bez dużych nakładów pracy uzyskuje najlepsze oceny?

• w jakich dziedzinach zdobywa wyróżnienia i nagrody?

Ocena zdolności dziecka nie jest sprawą łatwą. Dlatego o zdolnościach dziecka porozmawiaj z nauczycielami.

TEMPERAMENT

Temperament to charakterystyczna dla danej osoby i uwarunkowana biologicznie siła oraz szybkość reagowania. Chodzi tu głównie o  reagowanie emocjonalne, jednak temperament przejawia się nie tylko w emocjach, lecz także w  innych procesach psychicznych, na przykład w  spostrzeganiu i myśleniu. Jest to właściwość, którą ludzie bardzo się od siebie różnią. Z temperamentem się rodzimy, jest więc widoczny od wczesnego dzieciństwa i w bardzo niewielkim stopniu ulega zmianom w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych

Według najbardziej znanej typologii temperamentów wyróżnia się 4 typy

CHOLERYK to urodzony szef. Jest władczy, nie może usiedzieć w miejscu, musi działać. Jest porywczy, niewyrozumiały i niecierpliwy. Podporządkowuje sobie innych, łatwo się denerwuje. Mówi z siłą, dobitnie, dynamicznie. Powinien wybierać zawody związane z kierowaniem ludźmi, prowadzeniem zespołów i  wywieraniem wpływu, m.in. praca: w reklamie, marketingu, budownictwie, sprzedaży, dziennikarstwie.

SANGWINIK jest wesoły, pogodny, towarzyski i gadatliwy. Mówi szybko, często się śmieje. Jest bardzo szczery i entuzjastyczny. Zalecane są zawody w których wymagana jest łatwość nawiązywania z kontaktu  z ludźmi, budowaniem relacji, np.: aktor, nauczyciel, doradca personalny.

FLEGMATYK jest powolny, zrównoważony i elastyczny. Unika konfliktów. Nie spieszy się, obserwuje otoczenie. Niestety, odkłada sprawy na później i tworzy bałagan. Mówi powoli, delikatnie, łagodnie. Preferowane są zawody związane z wykonywaniem zadań rutynowych, powtarzalnych, z umiejętnością słuchania, m.in.: administrator, mediator, negocjator, dyplomata.

MELANCHOLIK jest uczuciowy, wrażliwy, dokładny i poważny. Jest nadmiernie wymagający i narzekający. Wskazane są zawody, w których ceni się dbałość o szczegóły, systematyczność  oraz doskonałą organizację i zdolność analitycznego myślenia, m.in.: lekarz, księgowy, farmaceuta, bibliotekarz.

Zwykle typy te są mieszane, np.: sangwinik/choleryk, flegmatyk/sangwinik, sangwinik/ melancholik.  

Jeśli chcesz poznać, jaki typ temperamentu ma twoje dziecko, obserwuj je i odpowiedz na pytania:

• Jak reaguje na zmiany i czy łatwo się do nich adaptuje?

 • Ile ma energii i jak woli ją spożytkować?

• Czy jest kontaktowy, czy raczej nieśmiały?

• Czy często wybucha, czy ze spokojem przyjmuje to, że coś idzie nie po jego myśli?

• Czy potrafi się skupić na jednej czynności, czy wciąż szuka nowych wrażeń?

• Jak postrzega świat – czy  dziecko jest ufne, czy raczej się go boi?

• Jak szybko się męczy, ile odpoczynku potrzebuje?

CECHY CHARAKTERU

Charakter to obok temperamentu istotny wymiar osobowości człowieka. Jest to cały wachlarz cech, które każdy posiada w mniejszym lub większym stopniu i to cech zarówno pozytywnych, takich jak np.: odpowiedzialność, prawdomówność, cierpliwość, pracowitość, jak i też negatywnych np.: złośliwość, lenistwo, niezdyscyplinowanie.

Jak poznawać charakter dziecka? Charakter poznajemy poprzez stałą obserwację stosunku dziecka do samego siebie, do innych ludzi, do pracy.

SYSTEM WARTOŚCI

System wartości wyznacza sposób naszego myślenia i działania. To życiowy kompas, coś co sprawia, że postępujemy właśnie w taki, a  nie inny sposób. System wartości zbudowany jest hierarchicznie, a więc jedne wartości są ważniejsze od innych. Hierarchia ta nie jest stała i może z czasem ulegać zmianom. W  procesie budowania systemu wartości młodego człowieka bardzo ważną rolę pełnią rodzice, którzy od dzieciństwa kształtują jego zasady
i wartości.

Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu i szkoły porozmawiaj
z dzieckiem, aby określić:

• Co jest dla niego najważniejsze?

• Jakimi zasadami kieruje się w życiu?

• Jakie wartości wyznaje?

• Z czego mógłby zrezygnować?

• Co ceni w szczególności?

STAN ZDROWIA

 Stan zdrowia ma bardzo duże znaczenie przy wyborze zawodu. Niektóre zawody stawiają większe wymagania pod względem fizycznym w innych zaś kondycja fizyczna ma mniejsze znacznie, a ważne są zmysły (np. dobry wzrok, dobry słuch, odporność na warunki atmosferyczne (zawody budowlane), brak uczuleń (np. na sierść u lekarza weterynarii).

 Poznanie stanu zdrowia dziecka wraz z poznaniem przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu pozwoli uniknąć niewłaściwych wyborów w tym zakresie. Dlatego należy uważnie obserwować dziecko, jego stan fizyczny i odpowiedzieć sobie na pytania:

• Czy moje dziecko wymaga stałej opieki lekarskiej?

• Czy ciężko chorowało?

• Czy ma problemy ze wzrokiem (np. nosi okulary), słuchem?

• Czy jest alergikiem?

• Czy ma wady postawy?

• Czy szybko się męczy?

 Pamiętajmy o tym, że stan fizyczny, stopień sprawności, skłonność do chorób mogą być przeciwwskazaniem do wykonywania wybranego zawodu. Dlatego przed przyjęciem do technikum lub szkoły branżowej każdy uczeń jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

Jak wspierać swoje dziecko w planowaniu przyszłości zawodowej?

• Pomagaj w znajdowaniu zainteresowań i uzdolnień – obserwuj i podpowiadaj.

• Rozmawiaj z dzieckiem o jego pasjach.

• Pokaż, że też masz zainteresowania.

• Poświęć czas i cierpliwie odpowiadaj na pytania.

• Rozmawiaj z dzieckiem o zawodach, pracy wykonywanej przez ciebie i osoby z waszego otoczenia.

• Nie zniechęcaj dziecka, jeśli po raz kolejny chce spróbować nowej aktywności.

• Daj dziecku czas na odkrycie talentu – nawet jeśli nie interesuje się niczym konkretnym w tym momencie, nie przyspieszaj i nie rób nic na siłę.

 • Ułatwiaj rozwijanie zainteresowań – jeżeli jest to możliwe zapisz dziecko na zajęcia pozalekcyjne, pomóż w zakupie niezbędnego sprzętu.

• Doceniaj osiągnięcia, nawet te bardzo małe.

• Bądź wsparciem w trudnych chwilach – dziecko ma prawo do błędów i  niepowodzeń.

• Dopinguj dziecko w szczególnie ważnych dla niego momentach.

• Naucz wyciągania wniosków z porażek.

• Wspieraj dziecko w usamodzielnianiu się – dzięki temu zyska pewność siebie.

• Ucz odpowiednich relacji, norm i zasad społecznych.

• Nie krytykuj i nie oceniaj wyborów dziecka – spokojnie o nich porozmawiaj.

• Nie wybieraj zawodu i szkoły za dziecko – uszanuj jego decyzje i pozwól wziąć za nie odpowiedzialność.

• Porozmawiaj z dzieckiem o szkołach, w których chciałoby się uczyć – wspólnie poszukajcie informacji,

• Pokazuj, że wierzysz w dziecko – dzięki temu będzie odważniej stawiać czoła kolejnym wyzwaniom.

• Podążaj za potrzebami dziecka – nie realizuj swoich marzeń jego kosztem.

Co warto wiedzieć o zawodach?

Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest kolejnym bardzo ważnym krokiem w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Dlatego wspieraj swoje dziecko w poznawaniu zawodów, którymi jest zainteresowane.

Zawód to zespół czynności wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez człowieka stale lub z niewielkimi zmianami
i wymagających odpowiednich kwalifikacji, zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Na rynku istnieje ogromna liczba zawodów, które wymagają różnej wiedzy, umiejętności i predyspozycji zawodowych.

W świecie zawodów można wyróżnić:

• zawody związane z danymi – przedmiotem pracy są informacje, słowa, cyfry, litery oraz myśli. Ludzie pracujący w tych zawodach wykonują takie czynności, jak: zbieranie, zestawianie i analizowanie informacji, obliczanie, dokonywanie kalkulacji, sporządzanie sprawozdań, dokonywanie ocen, podejmowanie decyzji. Typowe zawody to np.: urzędnik, ekonomista, bibliotekarz, pracownik bankowy, dyrektor ds. finansowych.

• zawody związane z ludźmi – praca polega na kontaktach z ludźmi. W zawodach tych pracownicy wykonują takie czynności, jak: doradzanie, negocjowanie, uczenie, pomaganie, opiekowanie się, kierowanie i  nadzorowanie, przekonywanie, sprzedawanie, udzielanie informacji.

Zawody związane z ludźmi to np.: lekarz, pielęgniarka, doradca zawodowy, pośrednik pracy, nauczyciel, psycholog, handlowiec, akwizytor, negocjator.

 • zawody związane z rzeczami – przedmiotem pracy są głównie materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, produkty. Pracownicy wykonują takie czynności, jak: obsługiwanie maszyn i urządzeń, kierowanie i prowadzenie pojazdów, posługiwanie się narzędziami, przesyłanie, podawanie, odbieranie towarów, urządzeń i maszyn.

 Zawody związane z rzeczami to np.: technik mechatronik, technik telekomunikacji, inżynier elektryk, kierowca autobusu, pilot samolotowy, technik ortopeda, zegarmistrz, złotnik-jubiler, ślusarz. Każdy z nas ma predyspozycje do wykonywania określonych zawodów. Jeśli więc dziecko jest zainteresowane jakimś konkretnym zawodem, to dobrze, aby dowiedziało się
o nim jak najwięcej.

 Najważniejsze informacje o zawodach, jakie warto zdobyć:

• Jakie czynności wykonuje się w danym zawodzie?

• Jakie są wymagania (wykształcenie + stan zdrowia) wobec osób zainteresowanych określonym zawodem?

• Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu?

• Jakie są możliwości doskonalenia zawodowego?

• Jakie są szanse na znalezienie pracy?

• Gdzie można kształcić się w zawodzie? 

Gdzie poszukiwać informacji o zawodach?

 Dziecko poznaje zawody już od najmłodszych lat. Najpierw styka się z zawodami swoich rodziców oraz najbliższego otoczenia, później w szkole poznaje kolejne profesje.

 Źródłami informacji są także przekazy ustne, książki, czasopisma, audycje radiowe i telewizyjne, filmy i wycieczki oraz strony internetowe, np.:

http://psz.praca.gov.pl/-/913724-klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
https://doradztwo.ore.edu.pl/
https://mapakarier.org
http://www.cdzdm.pl/PL-H571/dla-uczniow-szkol-podstawowych.html
https://www.zawodowe.com/kategorie/
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
http://www.kwalifikacjezawodowe.info

Co warto wiedzieć o szkołach?

Kiedy młody człowiek zakończy już wstępny etap zbierania informacji o sobie
i dokona rozeznania w interesujących go zawodach, wtedy powinien zapoznać się z ofertą szkół i dopasować swój wybór do istniejącej oferty edukacyjnej. Oferta szkół jest bogata i różnorodna. Warto ją poznawać wspólnie z dzieckiem, np. podczas dni otwartych czy targów edukacyjnych.

SCHEMAT KSZTAŁCENIA W POLSCE

Po zakończeniu szkoły podstawowej Twoje dziecko może wybrać: szkołę branżową I stopnia, technikum, liceum ogólnokształcące

 Szkoła branżowa I stopnia:

• nauka trwa 3 lata;

• w trakcie nauki uczeń zdaje jeden egzamin zawodowy; w danym zawodzie. Przystąpienie do egzaminów zawodowych jest obowiązkowe. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację zawodową. Gdy uczeń zda egzamin i ukończy szkołę, otrzyma świadectwo ukończenia szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;

• po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia istnieje możliwość dalszego kształcenia w dwuletniej szkole branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych. W szkole branżowej II stopnia musi być zachowana tzw. spójność kwalifikacji, co oznacza, że nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

 Technikum:

• nauka trwa 5 lat;

• w trakcie nauki uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma świadectwo ukończenia szkoły
i dyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe. Dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób uznawany na terenie Unii Europejskiej;

• po zdaniu egzaminu maturalnego uczeń otrzyma świadectwo dojrzałości, które uprawnia go do kontynuowania nauki w szkole wyższej.

 Liceum Ogólnokształcące:

• nauka trwa 4 lata;

• w liceum ogólnokształcącym uczeń ma obowiązek wyboru od dwóch do trzech przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;

• po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń otrzymuje świadectwo dojrzałości, które uprawnia go do kontynuowania nauki w szkole wyższej

 Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego lub technikum i zdanej maturze Twoje dziecko może wybrać następujące rodzaje studiów:

studia pierwszego stopnia, które pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe. Absolwent po ich ukończeniu uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera;

 • uzupełniające studia magisterskie, trwające na ogół 2 lata. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia);

jednolite studia magisterskie, które trwają 5–6 lat. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra, magistra. Informacje
o kierunkach studiów w Polsce i za granicą można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych szkół wyższych oraz na stronach, np.:

http://www.uczelnie.info.pl/

http://pomaturze.pl

http://www.informatormaturzysty.pl/

http://www.uczelnie.info.pl

 Bez świadectwa maturalnego można kontynuować naukę:

• w szkołach policealnych,

• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

* Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego skierowana do osób, które ukończyły 18 rok życia. 

http://www.nowysacz.pl/szkoly-ponadpodstawowe-publiczne
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/malopolskie/nowy-sacz
https://rspo.men.gov.pl/

Bibliografia

1. Paszkowska-Rogacz A., Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Poradnik dla rodziców, FAMICO 2015

 2. Knapińska A., Kim będzie moje dziecko?, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach, Skierniewice 2019

3. Grochmalski J., Rodzic pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka?, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej